கீழ்காணும் புத்தகங்களை வாங்க விருப்பம் உள்ள வாசகர்கள், புத்தகத்துடன் பகிர்ந்துள்ள ஸ்ரீ ரேணுகா பதிப்பகத்தின் QR Code Scan செய்து தொகையை செலுத்தி, Screen Shot எடுத்து 77082 93241 என்ற எண்ணுக்கு உங்கள் முகவரியுடன் பகிருங்கள். விரைவில் புத்தகம் உங்களை வந்து சேரும். If you have any questions, we can be reached at 77082 93241.Thank you